Forbes Việt Nam ra mắt

Vào ngày 15.9.1917, B.C Forbes viết trong ấn bản đầu tiên của tạp chí Forbes do ông sáng lập  là ‘Khởi nguồn kinh doanh là để tạo ra hạnh phúc, không phải để tích lũy của cải.’

97 năm kể từ khi đó, Forbes – một tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới – vẫn luôn giữ vững tinh thần giá trị cốt lõi ban đầu: Bảo vệ, thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp; và tôn vinh sự thành công.

Bìa số ra mắt của Forbes Việt Nam.
Bìa số ra mắt của Forbes Việt Nam.

Như tôi đã từng viết trong entry này, một xã hội mạnh hay không chính là nằm ở cộng đồng doanh nhân mạnh hay không, tinh thần khởi nghiệp có kiên cường hay không. Cộng đồng Israel thành công như ngày nay vì họ có tinh thần doanh nhân đó. Continue reading