Trích dẫn học thuật (4)

Nếu không có ai là tác giả, hay tiêu đề của tác phẩm ám chỉ một tổ chức hay nhóm người chịu trách nhiệm chính cho cuốn sách, thì chúng ta sẽ coi nhóm người hay tổ chức đó là tác giả.

Ví dụ:

Ngân hàng thế giới (1999). African development indicator 1998/99. Washington D.C., World Bank.

Nếu không có ai là tác giả, hay tiêu đề của tác phẩm không ám chỉ một tổ chức hay nhóm người chịu trách nhiệm chính cho cuốn sách, thì chúng ta sẽ coi đó là Anon (viết tắt của Anonymous, không nêu tên)

Ví dụ:

Anon (2005), Brain storm, New Scientist, 5th March, p.43

– Những suy nghĩ sai:

Chỉ cần đưa danh sách trích dẫn vào phần cuối là đủ: Không được, cần phải rõ ràng và chi tiết để đối chiếu.

Chỉ cần trích dẫn y nguyên là tốt rồi, vì gốc bao giờ cũng tốt: Không được, hãy sử dụng các nguồn nội dung theo cách thể hiện rằng bạn hiểu nội dung đó và biết cách dùng nó một cách hiệu quả.

Những ý tưởng và thông tin này đều có trong các cuốn sách giáo khoa cơ bản, nên không cần phải viết trích dẫn học thuật: Không được, mọi thứ đều cần phải được trích dẫn nguồn.

Thay đổi mọi nội dung bằng cách viết và diễn đạt của mình là được: Không được, tóm tắt ý của người khác vẫn là copy và không có gì từ đầu của bạn cả.

Có thể copy bao nhiêu cũng được từ vài nguồn thôi, miễn là bạn cho các câu trích dẫn vào trong ngoặc kép: Sai, nên sử dụng càng nhiều nguồn càng tốt, không nên copy quá nhiều và trực tiếp. Hãy sử dụng có giới hạn. Một bài viết học thuật không phải là một tập hợp của các câu trích dẫn.

Nguồn: Nguyen, A (2009) dựa trên The Litttle Book of Plagiarism 

Trích dẫn học thuật (3)

* Trích dẫn sách:

Cần phải đưa những yếu tố sau:

– Tên tác giả (họ, rồi chữ đầu của tên, tên đệm)

– Năm xuất bản (trong ngoặc đơn)

– Tên tác phẩm (nghiêng hoặc gạch chân)

– Số phiên bản (nếu đó không phải là phiên bản đầu tiên)

– Nơi xuất bản

– Nhà xuất bản

Ví dụ:

Hibber, M. (2008): The media in Italy, 2nd edition, Milton Keynes, Open University Press 

* Trích dẫn bài giảng, phát biểu, tài liệu hội nghị…

Cần có:

– Tên diễn giả (họ, sau đó là chữ cái đầu của tên, tên đệm)

– Ngày phát biểu, diễn thuyết (trong ngoặc đơn)

– Tên bài diễn thuyết (trong ngoặc kép)

– Tên sự kiện (nghiêng hoặc gạch chân)

– Nơi diễn ra sự kiện

Ví dụ:

Huynh, P.S. (2nd February, 2010): “Managing economic issues at Tuoi Tre: Media Economics Guest Lecture. The University of Stirling’s MSc in Media and Communication Management at Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities.

* Các vấn đề khác:

Nếu có hai hoặc 3 tác giả thì đưa toàn bộ tên của họ vào bài viết và danh sách tham khảo:

Ví dụ:

Ledwith and Manfredi (2005) argue that…

Elliot, Matthews and Schreiber (1995) contend that…

Khi có nhiều hơn 3 tác giả được trích dẫn:

Trong bài viết, đưa tên của tác giả đầu tiên, sau đó là et al (viết tắt của et alli: là từ Latin có nghĩa là “và những người khác)

Ví dụ: Brown et all (2006) show that…

Trong danh sách tham khảo thì phải đưa tên đầy đủ của họ.

 

Trích dẫn học thuật (2)

Nếu có nhiều hơn 1 tài liệu của một tác giả trong cùng một năm được trích dẫn, hãy thêm các chữ thường sau năm trong ngoặc đơn.

Ví dụ:

– Có nhiều bằng chứng chứng minh rằng báo chí công dân đang ngày càng thể hiện vai trò trong xã hội Việt Nam (Nguyễn, 2006a).

– Nguyễn (2006b) cho rằng khoảng cách số không giảm mà thực ra đang gia tăng.

Nếu nhiều hơn một trích dẫn được sử dụng trong 1 cầu, đặt chúng theo thứ tứ ABC tên tác giả.

Ví dụ:

– Khoảng cách số giữa các quốc gia không hề giảm mà thực ra đang gia tăng (Alton, 1998; Nguyễn, 2006; Smith, 2000).

Đối với danh sách tài liệu tham khảo ở cuối bài viết:

Vào cuối bài viết, hãy đưa ra danh sách tham khảo gồm các chi tiết của tất cả những tác phẩm mà bài viết của bạn có tríchdẫn.

Ví dụ:

Bond, Michael (2003) The pursuit of happiness. New Scientist. 179 (2415) October pp.40-43

Trong đó:

Bond là họ;

Michael là tên;

2003 là năm xuất bản

The persuit of happiness là tên tác phẩm (bài viết) được trích dẫn

New Scientist là tên ấn bản đã đăng tác phẩm đó

179 là Volumn number

2415 là số xuất bản

40-43 là số trang

Ví dụ khác:

Nguyễn, An (2006). Journalism in the wake of participatory publishing. Australian Journalism Review, 28 (1), pp. 143-155.

Trích dẫn học thuật (1)

Khi viết các bài luận, để tránh bị cáo buộc đạo văn, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc về trích dẫn học thuật. Cách làm như sau là một ví dụ để tham khảo, dựa trên tài liệu của Tiến sỹ Nguyễn Đức An. Giảng viên Khoa báo chí, Đại học Sterling, Vương quốc Anh.

– Với trích dẫn gián tiếp: Diễn giải ý bằng lời lẽ của bạn, và đưa ra các chi tiết thật ngắn gọn về các nguồn của ý đó trong đoạn viết; Chi tiết thật ngắn gọn bao gồm Họ của tác giả, sau đó là năm xuất bản trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Nguyễn (2006) đã chứng minh rằng sự ra đời của blog đã ảnh hưởng lớn tới cách làm báo tại Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 21.

hoặc

Sự ra đời của blog đã ảnh hưởng lớn tới cách làm báo tại Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 21 (Nguyễn, 2006)

hoặc

Theo Nguyễn (2006)…; Như Nguyễn (2006) đã nhận định…

– Với trích dẫn trực tiếp:

Sử dụng chính xác từ ngữ trong tài liệu gốc, đưa vào trong ngoặc kép và cung cấp ngắn gọn chi tiết của nguồn tài liệu gốc. Chi tiết ngắn gọn cũng giống như trong trích dẫn gián tiếp, cộng thêm số trang của câu trích dẫn.

Ví dụ:  

Như Nguyễn (2006, p.147) tranh luận: “Sự ra đời của blog đã ảnh hưởng lớn tới cách làm báo tại Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 21.”