Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của báo chí Việt Nam

Tiếp theo cái entry về Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của phóng viên Anh, tôi tìm được Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của báo chí Việt Nam trong một cuốn sách có tên là “55 năm Hội nhà báo Việt Nam”. Google cái này không thấy. Nhân đây hỏi anh Minh, founder của website Báo chí Việt Nam là sao anh chưa đưa cái này lên website của anh thía?
Các quy ước đó như sau:
1/ Mục tiêu cao cả của báo chí Việt Nam là phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Nhà báo hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực và hoàn cảnh nào cũng hướng về mục tiêu cao cả đó.

2/ Báo chí thực hiện quyền thông tin của nhân dân. Nhà báo phải khách quan, trung thực, tôn trọng Sự thật (viết hoa nhé!). Mọi thông tin đưa ra công luận phải phản ánh đúng bản chất Sự thật khách quan trong bối cảnh xã hội của nó, tuyệt đối không được xuyên tạc hoặc cường điệu sự việc, sự kiện. Nhà báo có trách nhiệm cung cấp cho công chúng hình ảnh chân thật, đúng bản chất về quá trình của sự kiận và tình huống được thông tin, thông qua đó hướng dẫn dư luận…

3/ Báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu với đời sống xã hội, là công cụ văn hoá. Nhà báo tôn trọng và thực hiện tự do báo chí, chịu trách nhiệm trước xã hội, trước nhân dân, và tự do hành nghề trong khuôn khổ pháp luật. Nhà báo thực hiện đúng tôn chỉ của cơ quan báo chí, không vì bất kỳ sức ép nào mà làm trái mục tiêu cao cả của báo chí Việt Nam, đi ngược lợi ích đất nước.

4/ Cùng với quyền tự do thông tin, thực hiện quyền trả lời và quyền cái chính trên báo chí là một nguyên tắc cấu thành tự do dân chủ báo chí. Nhà báo có quyền kiên trì quan điểm và thông tin đúng đắn của mình, nhưng tôn trọng quyền trả lời và quyền cải chính của công dân theo đúng pháp luật.

5/ Nhà báo có nghĩa vụ bảo vệ nguồn tin và giữ bí mật do người khác cung cấp, phù hợp với luật pháp.

6/ Báo chí Việt Nam phát huy văn hoá dân tộc, đồng thời tôn trọng các nền văn hoá khác và những giá trị tinh thần phổ biến của loài người, phấn đấu vì đại đoàn kết dân tộc, vì hoà bình hữu nghị, hiểu biết giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.

7/ Nhà báo góp phần phát triển lợi ích cộng đồng, tôn trọng quyền con người, không lợi dụng thông tin để xúc phạm nhân phẩm và làm thiệt hại đến lợi ích của người khác.

8/ Nhà báo luôn luôn giữ phẩm chất trong sáng, không vụ lợi. Tuyệt đối không vì lọi ích cá nhân mà cố tình công bố hoặc bỏ qua không công bố một thông tin. Nhà báo không được dùng uy tín nghề nghiệp của mình để trục lợi.

9/ Nhà báo tôn trọng chính kiến và quan điểm xã hội, nghề nghiệp của đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động và đời sống; đấu tranh không khoan nhượng chống mọi hành vi làm tổn hại đến đất nước, lợi ích nhân dân và trái với đạo đức báo chí.

10/ Nhà báo sống lành mạnh, văn minh (híc!), khát khao học hỏi, khiêm tốn cầu tiến bộ. Nâng cao bản lĩnh (híc!), trình độ và kỹ năg nghề nghiệp của mình là ước vọng và sự phấn đấu suốt đời của người làm báo. (híc)

Sau đó, bản Quy định về đạo đức của người làm báo Việt Nam đã thay thế cái bản này:

Ngày 13/8/2005, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam đã thông qua Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

3. Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật.

4. Sống lành mạnh, trong sáng, không được lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.

5. Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội.

6. Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.

7. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.

8. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến bộ.

9. Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền văn hóa khác./.
Hết
Thư anh Minh ngày 31-8-2007:
Anh có đăng ở đây từ lâu mà (từ ngày 03/09/2005), sao mắng
anh ghê thế  He he…
http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=709* E Loan: Sorry anh Minh. Kekekekeke
(Ngày viết 30.08.2007 21:54)

Comments