Trích dẫn học thuật (2)

Nếu có nhiều hơn 1 tài liệu của một tác giả trong cùng một năm được trích dẫn, hãy thêm các chữ thường sau năm trong ngoặc đơn.

Ví dụ:

– Có nhiều bằng chứng chứng minh rằng báo chí công dân đang ngày càng thể hiện vai trò trong xã hội Việt Nam (Nguyễn, 2006a).

– Nguyễn (2006b) cho rằng khoảng cách số không giảm mà thực ra đang gia tăng.

Nếu nhiều hơn một trích dẫn được sử dụng trong 1 cầu, đặt chúng theo thứ tứ ABC tên tác giả.

Ví dụ:

– Khoảng cách số giữa các quốc gia không hề giảm mà thực ra đang gia tăng (Alton, 1998; Nguyễn, 2006; Smith, 2000).

Đối với danh sách tài liệu tham khảo ở cuối bài viết:

Vào cuối bài viết, hãy đưa ra danh sách tham khảo gồm các chi tiết của tất cả những tác phẩm mà bài viết của bạn có tríchdẫn.

Ví dụ:

Bond, Michael (2003) The pursuit of happiness. New Scientist. 179 (2415) October pp.40-43

Trong đó:

Bond là họ;

Michael là tên;

2003 là năm xuất bản

The persuit of happiness là tên tác phẩm (bài viết) được trích dẫn

New Scientist là tên ấn bản đã đăng tác phẩm đó

179 là Volumn number

2415 là số xuất bản

40-43 là số trang

Ví dụ khác:

Nguyễn, An (2006). Journalism in the wake of participatory publishing. Australian Journalism Review, 28 (1), pp. 143-155.

Comments