Trích dẫn học thuật (3)

* Trích dẫn sách:

Cần phải đưa những yếu tố sau:

– Tên tác giả (họ, rồi chữ đầu của tên, tên đệm)

– Năm xuất bản (trong ngoặc đơn)

– Tên tác phẩm (nghiêng hoặc gạch chân)

– Số phiên bản (nếu đó không phải là phiên bản đầu tiên)

– Nơi xuất bản

– Nhà xuất bản

Ví dụ:

Hibber, M. (2008): The media in Italy, 2nd edition, Milton Keynes, Open University Press 

* Trích dẫn bài giảng, phát biểu, tài liệu hội nghị…

Cần có:

– Tên diễn giả (họ, sau đó là chữ cái đầu của tên, tên đệm)

– Ngày phát biểu, diễn thuyết (trong ngoặc đơn)

– Tên bài diễn thuyết (trong ngoặc kép)

– Tên sự kiện (nghiêng hoặc gạch chân)

– Nơi diễn ra sự kiện

Ví dụ:

Huynh, P.S. (2nd February, 2010): “Managing economic issues at Tuoi Tre: Media Economics Guest Lecture. The University of Stirling’s MSc in Media and Communication Management at Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities.

* Các vấn đề khác:

Nếu có hai hoặc 3 tác giả thì đưa toàn bộ tên của họ vào bài viết và danh sách tham khảo:

Ví dụ:

Ledwith and Manfredi (2005) argue that…

Elliot, Matthews and Schreiber (1995) contend that…

Khi có nhiều hơn 3 tác giả được trích dẫn:

Trong bài viết, đưa tên của tác giả đầu tiên, sau đó là et al (viết tắt của et alli: là từ Latin có nghĩa là “và những người khác)

Ví dụ: Brown et all (2006) show that…

Trong danh sách tham khảo thì phải đưa tên đầy đủ của họ.

 

Comments