Dịch vụ

Chào bạn,

Nếu bạn muốn hợp tác với tôi liên quan tới các mảng công việc sử dụng các kỹ năng và kiến thức mà tôi có, hãy liên hệ với tôi.

Là người làm báo chuyên nghiệp, tôi sẽ không thể đảm nhận những công việc có thể gây xung đột lợi ích. Còn lại, mọi việc khác chúng ta có thể bàn thảo với nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ loan.khong@gmail.com.

Hi there

As a professional journalist, I am not able to take the work that poses conflicts of interests. Other than that, I’m open to all kinds of corporations. For further information, please do not hesitate to contact me at loan.khong@gmail.com.

Cheers!